Política de privacitat

Política de privadesa

Little Brangolina (d’ara endavant, Responsable), és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Actualització: Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea, que va entrar en vigor el 25 de maig del 2022.

Objectiu del tractament

Mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries, comunicacions en referència als Serveis, qüestions tècniques o canvis en aquests, per correu electrònic, SMS, WhatsApp, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions. Aquestes comunicacions seran realitzades pel Responsable i relacionades amb els seus Serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. Les dades rebudes per qualsevol dels mitjans i/o canals de contacte indicats en el lloc web, s’utilitzen amb la finalitat de gestionar les sol·licituds o incidències comunicades pels interessats.

Realitzar estudis estadístics.

Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

Remetre el butlletí de notícies del lloc web.

Gestionar l’accés i la utilització dels Serveis per part dels Usuaris.

Base jurídica del tractament

Consentiment per part de l’interessat.

Criteris de conservació de les dades

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total d’aquests.

En compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, El Responsable haurà de retenir determinades dades generades o tractats per aquests, amb la finalitat de possibilitar que disposin d’ells els agents facultats.

Comunicació de les dades El Responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, a excepció de:

En aquells casos en els quals sigui necessari per a la prestació de determinats serveis, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu com el registre i/o transferència de noms de domini, on les dades personals de l’interessat podran ser cedits o comunicats a l’Autoritat o Òrgan Nacional o Internacional Registrante competent, encarregada del registre del Nom de Domini que es tracti.

Proveïdors que requereixin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que El Responsable hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals té subscrits els contractes de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per a protegir la seva privacitat.

Administracions Públiques i bancs per al compliment de les obligacions legals a les quals El Responsable està subjecte per la seva activitat.

Com a requisit establert per la ICANN, el titular d’un Servei contractat a El Responsable que inclogui un nom de domini autoritza la publicació de les dades relatives al Titular del domini que, segons la normativa, ha de ser accessible públicament a través de WHOIS.

Drets que assisteixen a l’Usuari

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 ha implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir els seus drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades:

Dret d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat, oblit i limitació en el tractament.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que ens enviï un correu electrònic a littlebrangolina@gmail.com amb totes les seves dades.

Modificació de la present Política de Privadesa

Little Brangolina es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com per a futurs usos que pogués realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina web.

En cas que aquesta modificació afectés pel que fa al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es pretén realitzar algun tractament addicional dels mateixos, no informat prèviament, procediríem a notificar-li d’aquesta realitat perquè indiqui la seva conformitat o disconformitat.

Es recomana a l’Usuari, en tot cas, que procedeixi a la lectura de la Política de Privadesa de la nostra pàgina web cada vegada que hi accedeixi.

Caràcter obligatori de les dades proporcionades

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, en el formulari de contacte o en el de compra, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del Prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al Responsable són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un Servei òptim a l’Usuari. En cas que no siguin facilitats totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de Seguretat

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Secret i seguretat de les dades

www.littlebrangolina.com es compromet a l’ús i tractament de les dades personals de l’usuari, respectant la seva confidencialitat, d’acord amb la finalitat d’aquells; així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.
(Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura; és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i l’usuari web, i en retroalimentació és totalment xifrada o encriptada.)
www.littlebrangolina.com  no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet, ni, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
Respecte a la confidencialitat del processament, Little Brangolina s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Little Brangolina per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).
Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Little Brangolina haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui, o quan el client el sol·liciti raonablement.
Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a www.littlebrangolina.com, exonerant a Little Brangolina, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.


Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo Little Brangolina en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets ARC. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.


Canvis en la política de privacitat

Little Brangolina es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.